Hodnoty spoločnosti

Odpovědnost

Dodržujeme, co slíbíme. Jsme odpovědní sami k sobě i ke svému okolí.

Cieľavedomosť a nadšenie

Víme, co děláme, proč a pro koho. A děláme to rádi.

Etika

Jednáme slušně, otevřeně a fér, i když se nikdo nedívá.

Spolupráce

Nasloucháme, respektujeme se podporujeme. Tím posilujeme prostředí důvěry.

Rozhodnost

Máme odvahu se měnit. Rozhodujeme uváženě a v pravý čas v zájmu společnosti i zákazníka.

Zásady AG FOODS

Sme spoľahlivým obchodným partnerom. Rokujeme eticky vo vnútri aj mimo spoločnosti. Naše záväzky a ciele plníme s dôrazom na tímovú spoluprácu.

S nadšením vyvíjame originálne a zdokonaľujeme existujúce receptúry pre našich zákazníkov. Cieľavedome vnímame ich potreby a sledujeme trendy, aby sme boli lídrom vo svojom odbore.

Neustále sledujeme a vyhodnocujeme mieru spokojnosti zákazníkov s kvalitou našich služieb. Svojimi skúsenosťami pomáhame zákazníkom s ich podnikaním.

S uvážením a rozhodnosťou volíme dodávateľa surovín, tovarov, obalov, spotrebných materiálov i služieb. Pravidelne hodnotíme úroveň spolupráce a procesy výroby a kvalitu dodávaného tovaru.

Správame sa zodpovedne k životnému prostrediu. Predchádzame vzniku odpadov, zabezpečujeme triedenie, recykláciu a znižovanie energetickej náročnosti prevádzky.

Vytvárame príjemné prostredie pre zamestnancov. Veríme, že motivovaný, vzdelaný a spokojný zamestnanec chce a je schopný preberať osobnú zodpovednosť za vykonanú prácu.

Uplatnením nových kontrolných postupov zvyšujeme kvalitu , zdravotnú nezávadnosť a bezpečnosť našich výrobkov. Zavedené procesy rešpektujeme a zodpovedne sa podieľame na ich neustálom zlepšovaní.

Kvalita výrobkov a služieb je zodpovednosťou všetkých zamestnancov spoločnosti v ich každodennej činnosti. Zaväzujeme sa k plneniu legislatívnych požiadaviek a dodržiavania nastavených princípov IFS.