Autorské práva

Autorské práva

Celý obsah tejto webovej stránky, vrátane textov, obrázkov, grafických obrázkov atď., je vo vlastníctve AG FOODS Group a.s. AG FOODS Group a.s. týmto udeľuje súhlas so zobrazovaním, ukladaním a sťahovaním na týchto internetových stránkach iba za nasledujúcich podmienok.

Nie je dovolené reprodukovať alebo publikovať, distribuovať alebo inak používať materiály uvedené na webovej stránke na verejné alebo komerčné účely bez uvedenia loga AG FOODS Group a.s. a odkazu na zdroj (agfoods.eu).

Materiály môžu byť použité na obchodné alebo propagačné činnosti tretích strán iba so súhlasom AG FOODS Group a.s. a za predpokladu, že je vždy poskytnuté oznámenie o autorských právach na pôvodný materiál.

Nie je dovolené žiadnym spôsobom meniť materiály uvedené na webovej stránke alebo vytvárať z nich odvodené diela bez predchádzajúceho písomného súhlasu AG FOODS Group a.s.

AG FOODS Group a.s. si vyhradzuje právo odvolať tu udelené povolenia, ak sa domnieva, že použitie informácií alebo materiálov poškodzuje jej záujmy alebo že tieto podmienky nie sú riadne splnené.

Použitie materiálov na tejto webovej stránke v rozpore s týmito podmienkami predstavuje porušenie autorského práva, zákona o ochranných známkach a iných príslušných právnych predpisov a stanovuje právne vymáhateľný nárok spoločnosti AG FOODS Group a.s. na náhradu materiálnej a nehmotnej škody.