Certifikáty

IFS

IFS logo

Sme hrdým nositeľom certifikácie IFS. Organizácia IFS (International Featured Standards) je neziskovou organizáciou, ktorá spravuje medzinárodné štandardy IFS Food, IFS Logistics, IFS Cash & amp; Carry, IFS HPC a IFS Brokers.

Hlavným cieľom IFS je vytvoriť spoločný štandard s jednotným systémom hodnotenia, ktorý bude akreditovaný a ktorý svojím hodnotením dokáže porovnať a transparentne posúdiť kvalitu v rámci celého dodávateľského reťazca.

Jednoducho povedané ide o certifikáciu v oblasti bezpečnosti potravín. Zabezpečuje, že sa v danej organizácii dodržiavajú prísne pravidlá hygieny, bezpečnosti, kontroly a ďalších parametrov.

Na tvorbe štandardov IFS sa podieľali nemecké (HDE), francúzske (FCD) a talianske (ANCC, ANCD) maloobchodné zväzy v spolupráci s výrobcami, certifikačnými orgánmi a užívateľmi štandardu. Štandard sa týka bezpečnosti výrobkov, dodržiavania legislatívnych požiadaviek a systému manažérstva kvality. Štandardy boli navrhnuté tak, aby pomáhali organizáciám zaistiť splnenie požiadaviek zákazníkov.

Ďalšie informácie nájdete tu:

https://cs.wikipedia.org/wiki/International_Food_Standard

https://www.ifs-certification.com/

Certifikát na stiahnutie

Rainforest

Rainforest logo

Naša káva spĺňa podmienky certifikácie Rainforest Alliance.

Rainforest Alliance je nezisková organizácia sídliaca v New Yorku. Jej cieľom je zachovanie biodiverzity pomocou aplikácie postupov udržateľného rozvoja v poľnohospodárstve, lesníctve, turistike a v iných odvetviach. Rainforest Alliance certifikuje kávu aj iné produkty a služby, a to v prípade, že ich výroba či poskytovanie sa riadi určitými štandardmi.

Všeobecne sú štandardy Rainforest Alliance nastavené tak, aby chránili životné prostredie a práva pracovníkov. Základné pravidlá sa nazývajú Štandardy udržateľného poľnohospodárstva, na kávu sa potom vzťahujú dodatočné normy. Certifikovaná káva má možnosť používať logo.

Štandardy sú pomerne prísne. Farmy musia udržať (alebo obnoviť) prírodný lesný porast. Farmári nesmú zasahovať do vodných tokov. Štandardy ďalej zakazujú akékoľvek nelegálne aktivity ako obchodovanie s divokými zvieratami, ničenie ekosystémov, zbavovanie sa odpadových vôd atď. Súčasťou sú aj pracovné normy. Rainforest Alliance sa snaží absolútne minimalizovať využívanie detskej práce. Deti do pätnástich rokov nesmú byť zamestnané.

Ďalšie informácie nájdete tu:

http://www.rainforestalliance.org/

Certifikát na stiahnutie

BIO

BIO logo

Naša výroba má certifikáciu BIO. Znamená to, že môžeme spracovávať BIO suroviny a výstupný produkt ďalej označovať za bioprodukt.

Bioprodukt je produkt (surovina), ktorá môže byť rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, ktorá vzišla z ekologického poľnohospodárstva.

Pri ich výrobe nesmú byť použité umelé hnojivá, ošetrovacie prostriedky a iné látky, ktoré narušujú životné prostredie alebo sa v ňom prirodzene nevyskytujú. Producent bioproduktov musí mať uzatvorenú riadnu zmluvu o kontrole biokvality s úradne uznávanou kontrolnou organizáciou, ktorá v celom procese výroby bioproduktov (prevádzky, sklady, baliarne, preprava) kontroluje dodržiavanie zákonom stanovených smerníc pre ekologické poľnohospodárstvo. Základným právnym predpisom, ktorý v Česku upravuje zásady ekologického poľnohospodárstva, je Zákon 242/2000 Zb. o ekologickom poľnohospodárstve vydaný Ministerstvom poľnohospodárstva a Nariadenie Európskej Rady č. 834/2007.

Ďalšie informácie nájdete tu:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bioprodukt

Certifikát na stiahnutie

EKO-KOM

BIO logo

Sme zapojený do systému odpadového hospodárstva EKO-KOM

Podliehame právnym predpisom upravujúcim odpadové hospodárstvo. Hlavným cieľom legislatívnych povinností je znížiť objem ťažkých kovov a nebezpečných látok v obaloch a minimalizovať objem a hmotnosť obalov pri súčasnom rešpektovaní požiadaviek na balený výrobok.

Obal je definovaný v troch základných kategóriách: predaj, skupina, doprava. Samozrejme, monitoruje sa množstvo obalov uvádzaných na trh. Riešia sa však aj environmentálne aspekty, ako je zloženie, možnosť spätného odberu, recyklácia a iné záležitosti.

Sme súčasťou systému EKO-KOM. Je lídrom v tejto oblasti v Českej republike. Na základe zmlúv finančne podporuje hlavne systémy odpadového hospodárstva v obciach a realizuje ďalšie programy na podporu používania obalov a optimalizáciu ich zberu. Úspešne sa rozvíja aj spolupráca so zberovými spoločnosťami a spoločnosťami na spracovanie odpadu. EKO-KOM spolupracuje s obcami tak, aby lokálny systém odpadového hospodárstva umožňoval spotrebiteľom zneškodňovať použité obaly systémom zberu, triedenia a zhodnocovania komunálneho odpadu.

Ďalšie informácie nájdete tu:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bioprodukt

Certifikát na stiahnutie