Hodnoty spoločnosti

Zodpovednosť

Dodržiavame, čo sľúbime. Sme zodpovední voči sebe a svojmu okoliu.

Cieľavedomosť a nadšenie

Vieme, čo robíme, prečo to robíme a pre koho. A robíme to radi.

Etika

Konáme slušne, otvorene a spravodlivo, aj keď sa nikto nedíva.

Spolupráca

Počúvame, rešpektujeme, podporujeme. To podporuje prostredie dôvery.

Rozhodnosť

Máme odvahu zmeniť sa. V správnom čase robíme informované rozhodnutia v záujme spoločnosti a zákazníka.

Zásady AG FOODS

Sme spoľahlivý obchodný partner. Vo firme aj mimo nej konáme eticky. Svoje záväzky a ciele plníme s dôrazom na tímovú prácu.

S nadšením vyvíjame originálne a zlepšujeme existujúce recepty pre našich zákazníkov. Cieľavedome sledujeme ich potreby a trendy, aby sme boli lídrom v našom odvetví.

Priebežne monitorujeme a vyhodnocujeme úroveň spokojnosti zákazníkov s kvalitou našich služieb. Využívame naše skúsenosti, aby sme zákazníkom pomohli s ich podnikaním.

Dodávateľov surovín, tovaru, obalov, spotrebného materiálu a služieb si vyberáme s rozvahou a rozhodnosťou. Pravidelne hodnotíme úroveň spolupráce a výrobných procesov a kvalitu dodávaného tovaru.

K životnému prostrediu sa správame zodpovedne. Predchádzame vzniku odpadu, zabezpečujeme triedenie, recykláciu a znižujeme spotrebu energie v našich prevádzkach.

Vytvárame príjemné prostredie pre zamestnancov. Veríme, že motivovaný, vzdelaný a spokojný zamestnanec je ochotný a schopný prevziať osobnú zodpovednosť za svoju prácu.

Uplatňovaním nových kontrolných postupov zlepšujeme kvalitu, zdravie a bezpečnosť našich výrobkov. Rešpektujeme zavedené procesy a sme zodpovední za ich neustále zlepšovanie.

Za kvalitu výrobkov a služieb sú zodpovední všetci zamestnanci spoločnosti pri svojej každodennej činnosti. Zaväzujeme sa plniť legislatívne požiadavky a dodržiavať stanovené zásady IFS.Formulár platformy Nenechaj to býť (NNTB) je tu pre každého, kto chce upozorniť vedenie spoločnosti AG FOODS na korupčné praktiky, problémy na pracovisku alebo svoje želania, ktoré by viedli k posilneniu našich hodnôt a firemnej kultúry.

Prístup cez tento odkaz na tejto stránke je anonymne zašifrovaný, ale môžete použiť aj formulár priamo na stránke www.nntb.cz. Po jeho zadaní kliknite na "Oznámenia" so symbolom bubliny v pravom hornom rohu stránky, potom vyberte "Moja organizácia" a použite prístupový kód abmyq6u84x. Po uložení anonymného podania sa vygeneruje bezpečnostný kľúč, po ktorého zadaní do položky "Check Alerts" môžete vstúpiť do chatu a prečítať si odpoveď. K predloženým dokumentom má prístup riaditeľ pre ľudské zdroje, ktorý sa k nim vyjadrí. Potom bude konať sama alebo postúpi podanie príslušným osobám (vedenie, právnik, rozhovor s konkrétnym zamestnancom...).