Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

AG FOODS SK s.r.o.

OBSAH:

I. Základné ustanovenia
II. Definícia
III. Kúpna cena
IV. Platobné podmienky
V. Objednávka
VI. Termín dodania, dodacie podmienky
VII. Preprava tovaru
VIII. Odmietnutie prevzatia tovaru
IX. Výhrada vlastníctva, prechod škody
X. Palety (vratné obaly)
XI. Kredit kupujúceho
XII. Podmienky uskladnenia tovaru
XIII. Záručná doba
XIV. Druhy dopravy tovaru k zákazníkovi, prevzatie a reklamácie
XV. Chyby zjavné a skryté
XVI. Vyššia moc

 1. Základné ustanovenia
  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú bližšie práva a povinnosti pri kúpe a predaji tovaru medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť AG FOODS SK s.r.o., so sídlom Štúrova 60/110, 949 01 Nitra, IČO: 34144579, zapísaná v obchodnom registri OR OS Bratislava I. odd Sro vložka č. 13450/B, (ďalej len „predávajúci“ ) a zákazníkom (ďalej len „kupujúci“).
   2. Všetky písomné dojednania či obchodné zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré majú odlišné znenie ako VOP, majú pred týmito VOP prednosť.
   3. Kupujúci je povinný písomne potvrdiť zoznámenie a súhlas s týmito VOP.
   4. O zmene obsahu VOP predávajúci informuje na svojich webových stránkach. Po uverejnení nadobúdajú VOP účinnosť pri uzavretí prvej nasledujúcej objednávky tovaru kupujúcim.
 2. Definícia
  1. Kdekoľvek v týchto VOP či dokumentoch súvisiacich majú nižšie uvedené skratky, či termíny ďalej uvedený význam:Tovarom sa rozumejú produkty vyrábané alebo predávané predávajúcim.
   Auto s čelom je vozidlo vybavené hydraulickým čelom s nakladacou plošinou a maximálnym zaťažením 800 kg.
   Požiadavkou na typ vozidla sa rozumie požiadavka na určitý požadovaný typ vozidla – kamión, vozidlo do 3,5t, iné.
   Miestne požiadavky dopravy – či je v mieste dodania dopravné obmedzenia, ktoré môže komplikovať doručenie tovaru (napr. pešia zóna a pod.)
   Potvrdenie POD – povinnosť potvrdenie dokladu = potvrdenie o dodaní (POD)
   K prvým dverám – jedná sa o štandardné miesto doručenia, kedy sa zásielka odovzdáva na manipulačnej ploche alebo pri prvých uzamykateľných dverách (nie na mieste určenom kupujúcim, napr. Sklad, druhé poschodie budovy a pod.)
   Odovzdanie zodpovednej osobe – tovar bude odovzdaný osobe uvedenej na objednávke oproti dokladu totožnosti
   LS služby – logistické služby, t.j. Skladovanie, manipulácia a preprava
   Služba za príplatok – je služba, ktorá nespadá do štandardných služieb poskytovaných firmou AG FOODS SK s.r.o.. Príplatky za nadštandard sú riešené individuálne na základe požiadavky zákazníka a možností logistického partnera. Nie je zaručené, že služba za príplatok je uskutočniteľná.
   Dňom sa rozumie pracovný deň
   D + 3 sa rozumie štandardné doručenie tovaru v termíne do troch dní od akceptácie objednávky a v časovom rozmedzí 07:00 – 18:00 hod
 3. Kúpna cena
  1. Kupujúci je povinný za odobratý tovar uhradiť kúpnu cenu.
  2. Ceny tovaru sú uvedené v cenníku tovaru predávajúceho. Pre konkrétneho kupujúceho môžu byť dohodnuté odlišné ceny tovaru stanovenej v špeciálnom cenníku pre daného kupujúceho.
  3. V kúpnej cene sú zahrnuté náklady na štandardné dodanie tovaru kupujúcemu (podľa článku VI. Bodu 5. týchto VOP), ak je hodnota objednávky minimálne 100€ bez DPH (120€ s DPH).
  4. V prípade, že hodnota objednávky nepresiahne 100€ bez DPH (120€ s DPH), budú k hodnote objednávky pripočítané prepravné náklady a balné vo výške 5€ bez DPH (6€ s DPH).
  5. V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté palety, ak nie je v zmluve uvedené inak.
  6. Všetky príplatkové možnosti doručenia tovaru musí byť dohodnuté spoločne s objednávkou.
 4. Platobné podmienky
  1. Ak nie je v zmluve alebo inej dohode zmluvných strán dohodnuté inak (napr. platba prevodom), sú kupujúci povinní uhradiť tovar v hotovosti pri odovzdaní tovaru, alebo vopred na účet predávajúceho vedený na doklade k tovaru, alebo na zálohovej faktúre. Podkladom pre odoslanie (dodanie) tovar je v tomto prípade pripísanie čiastky (kúpnej ceny) na účet predávajúceho. Platbu v hotovosti je možné realizovať po predchádzajúcej dohode v prevádzke predávajúceho na adrese Moyzesova 4/A, Pezinok, alebo dobierkou dopravcovi.
  2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú v cenníku tovar v termíne uvedenom na faktúre (daňovom doklade). Pokiaľ nie je dohodnuté inak, je splatnosť všetkých faktúr (daňových dokladov) 14 dní odo dňa dodania tovaru. Ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny, zaväzuje sa uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% denne z dlžnej čiastky s tým, že prípadný nárok kupujúceho na náhradu škody nie je týmto ustanovením dotknutý.
  3. V prípade dodávky neštandardného množstva tovaru alebo neštandardného druhu tovaru (t.j. tovar, ktorý nie je predávajúcim štandardne vyrábaný, ale je ho možné na základe dopytu kupujúceho vyrobiť), je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zálohovú platbu vo výške 100% z celkovej kúpnej ceny tovaru (vrátane DPH).
  4. Faktúra (daňový doklad) je kupujúcemu podľa špecifík zaslaná ako súčasť zásielky s tovarom vo forme príbalu umiestneného mimo zásielky (v prípade úhrady kúpnej ceny v hotovosti), alebo následne po dodaní tovaru poštou alebo e-mailom. Faktúra je platná aj bez odtlačku pečiatky a podpisu predávajúceho.
  5. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou za akékoľvek plnenie poskytnuté predávajúcim kupujúcemu je predávajúci oprávnený pozastaviť dodanie tovaru kupujúcemu až do úplnej úhrady všetkých splatných záväzkov kupujúceho. V tomto prípade nie je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru.
 5. Objednávka
  1. Tovar bude kupujúcemu dodávaný na základe jednotlivých objednávok. Objednávky môžu byť zo strany kupujúceho vykonané:
   – písomne: poštou na adrese AGFOODS SK , Štúrova 60/110, 949 01 Nitra
   – e-mailom: info.sk@agfoods.eu
   – telefonicky na telefonickej linke +421 903 494 883
   – osobne – prostredníctvom siete obchodných zástupcov predávajúceho
   2. Objednávka musí obsahovať meno a sídlo kupujúceho (zhodné s obchodným registrom), dodaciu adresu kupujúceho, ak je odlišná od sídla kupujúceho, IČO prípadne tiež DIČ – ak je platiteľ DPH, názov tovaru (prípadne bližšej identifikácii), požadované množstvo tovaru v kusoch alebo kartónoch, osobu oprávnenú k prevzatiu tovaru a telefonický kontakt na osobu, ktorá je oprávnená tovar prevziať, dopravné dispozície.
 6. Termín dodania, dodacie podmienky
  1. Ak sa dohodnú zmluvné strany na odobratie tovaru kupujúcim na prevádzke predávajúceho, je tovar dodaný v okamihu, kedy umožní predávajúci kupujúcemu s tovarom nakladať v mieste svojej prevádzky.
   2. Kupujúci je povinný objednaný a riadne doručený tovar odobrať. Súčasne s dodaním tovaru je odovzdaný kupujúcemu aj prepravný doklad, ktorý je kupujúci povinný potvrdiť.
   3. Dodávame len na území Slovenskej republiky.
   4. Ak sa strany dohodnú na odoslanie tovaru predávajúcim, je záväzok dodanie splnený okamihom prevzatia tovaru kupujúcim od dopravcu. Dodávka je realizovaná na rampu alebo k prvým uzamykateľným dverám kupujúceho, ak nie je dohodnuté inak.
   5. Predávajúci je oprávnený aj na plnenie, pokiaľ nemá všetok kupujúcim objednaný tovar na sklade. Konkrétna objednávka (dodávka) tovaru je tak považovaná za splnenú aj týmto čiastočným plnením. V takom prípade predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru. Pokiaľ kupujúci trvá na dodanie nedodaného tovaru, zašle objednávku novú.
   6. Štandardné doručenie tovaru je v termíne do troch dní od akceptácie objednávky (D + 3) medzi 7-18 hod, ak nie je dohodnuté inak. Ak je v objednávke uvedená kontaktná osoba, je dodávané výhradne tejto osobe, ak však prijatie potvrdí zástupca kupujúceho, je tovar odovzdaný tejto osobe, ktorá sa nachádza na mieste doručenia a preukáže svoju identitu. Odovzdanie potvrdí podpisom. Ak je uvedená požiadavka na telefonické avízo, je dopravcom kupujúci informovaný o závozu v deň jeho uskutočnenia ráno, najneskôr však hodinu pred odovzdaním. Zásielka je doručovaná vždy ucelená. Zásielka je doručovaná k prvým uzamykateľným dverám alebo na rampu určenú na vyloženie.
   7. Službami za príplatok pri dodaní tovaru sú:
   PTD – pevný termín dodania
   D + 1 – tovar je dodaný druhý pracovný deň nasledujúci po akceptácii objednávky zo strany predávajúceho do 14:00 hodín
   D + X – tovar je dodaný iný ako druhý pracovný deň po akceptácii objednávky zo strany predávajúceho do 14:00 hodín, nutné špecifikovať konkrétne lehotu dodania
   TW (časové okno) – dodanie tovaru v okne od 7-14 hodín
   JIT (Just in Time) – dodanie tovaru v požadovanú hodinu +/- 30 min
   Avízo – nutnosť telefonicky potvrdiť dodanie tovaru pred jeho doručením zo strany predávajúceho (štandardne ráno v deň závozu min. však 1 hod pred doručením)
   Dobierka – úhrada doručeného tovaru v hotovosti pri doručení
   Donáška – jedná sa o miesto doručenia, kedy sa zásielka odovzdáva na mieste určenom kupujúcim
   Oprávnenie k vstupu / vjazdu – doručenie tovaru je na želanie kupujúceho vykonané výhradne preverenú osobou (väznice, vojsko pod.)Cena služby za príplatok pri dodaní tovaru je individuálna podľa konkrétnej objednávky, požiadavky a situácie. V prípade požiadavky kupujúceho na službu za príplatok, oznámi predávajúci kupujúcemu cenu tejto služby.
 7. Preprava tovaru
  1. Predávajúci realizuje dodanie tovaru prostredníctvom zmluvného dopravcu a jeho zmluvnými partnermi.
  2. Tovar predávajúceho je dodávaný v mono (jednodruhových) alebo mix (miešaných) baleniach na mono (jednodruhových), či mix (miešaných) paletách alebo kartónoch a je pre prepravu vhodne označený (adresou prijímateľa, číslom objednávky, packing listom atď.) a je pre prepravu dostatočne zabezpečený a chránený tak, aby nedošlo počas prepravy k jeho poškodeniu.
  3. Ak kupujúci zaistí k odberu tovaru vlastného dopravcu, je tento povinný preukázať sa oprávnením tovar prevziať. (plná moc = RZ vozidla, meno vodiča, identifikačné doklady, atď.)
  4. Ak sa líšia požadované dopravnéj dispozície od štandardného spôsobu doručenia, je kupujúci povinný uviesť tieto odlišné dispozície v konkrétnej objednávke (napr. max. tonáž vozidlá, auto s čelom atď.).
 8. Odmietnutie prevzatia tovaru
  1. Ak kupujúci preukázateľne bezdôvodne neprevezme objednaný tovar, je predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom zmluvnú pokutu vo výške ceny dopravy, minimálne však 20€ bez DPH (24€ s DPH)
 9. Výhrada vlastníctva; prechod škody
  1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru.
  2. Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare (strata, zničenie, poškodenie, či znehodnotenie) prechádza z predávajúceho na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru kupujúcim, t.j .:
   – pri vlastnom odbere prevzatím tovaru kupujúcim
   – odovzdaním tovaru zmluvnému dopravcovi kupujúceho
   – prevzatím tovaru od dopravcu predávajúceho
 10. Palety (vratné obaly)
  1. Predávajúci štandardne dodáva tovar v mono (jednodruhových) alebo mix (miešaných) baleniach, ktoré je možno naložiť na drevenú EUR paletu s rozmerom 80 x 120 cm. Alebo ½ paletu o rozmere 80 x 60 cm
  2. Pri každej dodávke musí mať kupujúci pripravené EUR palety pre výmenu v množstve, ktoré od predávajúceho prevezme s tým, že musí ísť o rovnaký druh EUR alebo ½ paliet v rovnakej kvalite ako boli odovzdané pod dodávaným tovarom.
  3. Ak nebude mať kupujúci potrebný počet EUR alebo ½ paliet na výmenu k dispozícii, je povinný tovar na vlastné náklady z paliet zložiť a tieto palety vrátiť späť dopravcovi alebo uhradiť ponechaný počet EUR paliet oproti úhrade 10€ bez DPH (12€ s DPH) / ks.
  4. Predávajúcim sú prijímané späť, resp. výmenou, iba EUR palety čisté, nepoškodené (t.j. všetky diely palety sú spojené klincami, ktoré nevyčnievajú, nesmú byť poškodené hranoly a dosky – podľa STN 26 9120) a sú rovnakej kvality, aké boli vydané kupujúcemu.
 11. Kredit kupujúceho
  1. So stálymi obchodnými partnermi je možné dojednať obchodný úver (kredit). Do výšky tohto kreditu môže zákazník objednávať tovar v dohodnutej dobe splatnosti. Predávajúci je oprávnený vyžadovať zabezpečenie individuálne stanoveného kreditu, napr. zmenkou, bankovou zárukou, popr. inými individuálnymi mechanizmami.
  2. Pri prekročení dohodnutého kreditu kupujúceho je predávajúci oprávnený nedodávať ďalší kupujúcim objednaný tovar, pokiaľ nebude záväzok kupujúceho uhradený (t.j. kupujúcim dorovnaná výšky kreditu minimálne do dojednanej výšky). V takom prípade nie je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru.
 12. Podmienky uskladnenia tovaru
  1. Kupujúci je povinný dodržiavať podmienky skladovania uvedené na obaloch tovaru. Ak tieto skladovacie podmienky kupujúci poruší, nebude zo strany predávajúceho uznaná prípadná reklamácia predmetného tovaru, pokiaľ spôsob skladovania mohol mať na namietané chyby vplyv.
 13. Záručná doba
  1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaný tovar je pri prevzatí kupujúcim bez vád a jeho úžitková hodnota a kvalita zodpovedá poskytnutým zárukám výrobcu, ktoré sú uvedené na obale výrobku, a to po dobu jeho minimálnej trvanlivosti uvedenej na obaloch tovaru (prípadne overenom dokumente od dodávateľa).
  2. Zodpovednosť za poškodenie zásielky v priebehu prepravy nesie dopravca.
 14. Druhy dopravy tovaru k zákazníkovi, prevzatie a reklamácie
  1. Dodanie zásielky do 30 kg – balík – dodávané prostredníctvom balíkovej služby, pri prevzatí zásielky je príjemca povinný skontrolovať vonkajší prepravný obal (poškodenie, celistvosť, neporušenie pečate (lepiaca páska s logom AG FOODS alebo BIOGENA) a potvrdenie prevzatia zásielky dopravcovi. Pokiaľ pri prebierke zákazník zistí závadu, je povinný túto skutočnosť zapísať do preberacieho protokolu (POD). Reklamácie na obsah balíku možno podať písomne alebo telefonicky v deň dodania, najneskôr však do 24 hodín od dodania.
  2. Dodanie zásielky nad 30 kg – zásielka zložená z viacerých balíkov alebo paliet – dodávané prostredníctvom zmluvného logistického partnera. Pri prevzatí zásielky je príjemca povinný vykonať kontrolu vonkajšieho prepravného obalu (poškodenie, celistvosť, neporušenie pečate (lepiaca páska AG FOODS alebo BIOGENA) a potvrdiť prevzatie zásielky dopravcovi. Pokiaľ pri preberaní zákazník zistí závadu, je povinný túto skutočnosť zapísať do preberacieho protokolu. Reklamácie na obsah zásielky možno podať písomne ​​alebo telefonicky v deň dodania, najneskôr však do 24 hodín od dodania.
  3. V oboch prípadoch platí, že zákazník môže odmietnuť poškodenú alebo neúplnú zásielku (s výnimkou uvedenou v článku VI. Bode 4 VOP). Dôvody takéhoto neprevzatie uvedie kupujúci so svojím podpisom (podpisom oprávnenej osoby) do dokladu o prevzatí alebo odovzdávacieho protokolu. Kupujúci nie je oprávnený prijať iba časť zásielky. Zásielku kupujúci v prípade zistenia vád buď celú odmietne, alebo musí zásielku celú prijať a zapísať výhradu podľa ďalej uvedených podmienok. Akékoľvek zistené chyby (porušenie zásielky, porušenie pečate, poškodenie zásielky) či výhrady k doručeniu zásielky musia byť zapísané do dokladu o prevzatí alebo preberacieho protokolu, ktorý má prepravcu pri sebe a na ktorý kupujúci potvrdzuje prevzatie tovaru v súlade s dodacím listom.
  4. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť nároky zo zjavných chýb tovaru, pokiaľ nevykonal kontrolu pri preberaní podľa hore uvedeného postupu alebo nezapísal do sprievodného dokladu (doklad o prevzatí (POD) existenciu zjavných chýb.
  5. Ak kupujúci zistí niektorú z chýb, reklamuje ju u predávajúceho bez zbytočného odkladu po jej zistení najneskôr však do 24 hodín od prevzatia zásielky. (U chýb zjavných ihneď pri prevzatí). O zistených chybách informuje kupujúci predávajúceho telefonicky alebo písomne na adrese: AG FOODS SK, Moyzesa 4/A, 902 01 Pezinok, tel: 033 640 23 78 alebo emailu: info.sk@agfoods.eu; (s výnimkou chýb zjavných, ktoré musia byť zaznamenané v preberacom protokole alebo prepravnom liste), pričom uvedie charakteristiku chýb/poškodenia a údaje potrebné na zaznamenanie reklamácie:
   – názov a adresa kupujúceho
   – dátum zistenia reklamovanej chyby
   – identifikáciu výrobku, názov výrobku
   – množstvo reklamovaného tovaru (vždy uvádzajte v predajnej jednotke)
   – dátum výroby tovaru, číslo / a kartónu / ov
   – dátum príjmu tovaru
   – číslo dodacieho listu, ku ktorému sa reklamácia vzťahuje
   – popis reklamovanej chyby, dôvod reklamácie
   – meno reklamujúceho aj preberajúceho
   Bez uvedenie všetkých vyššie uvedených informácií, je predávajúci oprávnený reklamáciu kupujúceho odmietnuť.
  6. Reklamácia je predávajúcim vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30-tich dní odo dňa jej uplatnenia.
  7. Na uplatnenie reklamácie je potrebné, aby kupujúci reklamovaný tovar po oznámení chýb bezodkladne odoslal predávajúcemu, v odôvodnených prípadoch je možné reklamáciu uznať aj u spotrebovaného tovaru, ktorý už predávajúcemu nie je možné zaslať.
  8. Pri uznaní reklamácie má kupujúci právo na dodanie nedodaného tovaru, výmenu reklamovaného tovaru alebo vrátenie peňazí vrátane náhrady nákladov spojených s reklamáciou.
  9. Predávajúci je oprávnený reklamáciu zamietnuť v nasledujúcich prípadoch:
   – pri tovare po ukončenej dobe minimálnej trvanlivosti
   – ak chyba vznikla nevhodným používaním alebo nedodržaním pokynov stanovených výrobcom
   – chyba vznikla neodborným alebo nevhodným zaobchádzaním, manipuláciou, skladovaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
   – nedodržaním postupu prevzatia tovaru od dopravcu
   – ak je preukázané, že k pochybeniu nedošlo na strane odosielateľa.
  10. Uplatnenie reklamácie nemá odkladný účinok na zaplatenie kúpnej ceny tovaru v plnej hodnote a v stanovenej lehote splatnosti.
  11. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo na reklamáciu tovaru uplatnil, čo je obsahom reklamácie, aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci preferuje, a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane doby jej trvania.
  12. Pre prípad zamietnutej reklamácie vydá predávajúci kupujúcemu taktiež písomné odôvodnenie tohto zamietnutia.
  13. Pri odosielaní tovar späť odosielateľovi – vrátené, poškodené, reklamované – je zákazník povinný zásielku pripraviť na odoslanie podľa pokynov AG FOODS SK s.r.o.
 15. Chyby zjavné a skryté
  1. Chyby tovaru zistiteľné pri preberaní tovaru, tzv. zjavné vady (kupujúci má povinnosť reklamovať tieto chyby ihneď po ich zistení, t.j. pri prijatí, na neskoršie reklamácie nebude braný zreteľ). Medzi zjavné chyby patria:
   – poškodenie zásielky (pokrčený, roztrhaný, premočený obal a pod.)
   – nesprávne počty kartónov preberaného tovaru (u viditeľne poškodených, otvorených alebo porušených kartónov je povinnosť prepočítať množstvo v kartónoch ihneď pri preberaní)
   – nesprávny druh tovaru
   – silne znečistený povrch obalov
   – narušený obal výrobku v otvorenom, poškodenom kartóne
   – delaminácia fólie – oddelenie jednej alebo viacerých vrstiev z obalu
   – pretrhnuté, prasknuté, poškodené alebo narezané obaly
   – chýbajúci doklad alebo doklad, ktorý nezodpovedá bežným parametrom a zákone o DPH
   – počet kusov u heterogénneho balenia je kupujúci povinný kontrolovať ihneď pri preberaní
  2. Chyby tovaru zistiteľné / zistené až po prijímaní tovaru, tzv. skryté vady (kupujúci je povinný reklamovať tieto chyby ihneď po ich zistení). Medzi skryté chyby patria:
   – hmotnosť a počet kusov výrobkov v neporušenom a uzavretom originálnom kartónu
   – narušený obal výrobku v neporušenom a uzavretom kartónu:
   – delaminácia fólie – oddelenie jednej alebo viacerých vrstiev z obalu
   – pretrhnuté, prasknuté, poškodené alebo narezané obaly
   – nesprávna etiketa (iba nesúlad etikety obalu s etiketou kartónu)
   – nesprávna cena uvedená v doklade (faktúra, príjmový pokladničný doklad)
  3. Chyby tovaru zistiteľné až pri použití výrobku (kupujúci je povinný reklamovať tieto chyby ihneď po ich zistení, najneskôr však do konca doby minimálnej trvanlivosti uvedený na obaloch tovaru, a to len za predpokladu, že tovar je uskladnený za odporúčaných podmienok a v originálnom obale )
   – chuťová nezrovnalosť pri otvorení výrobku
   – čuchová nezrovnalosť pri otvorení výrobku (evidentne iné aróma)
   – vzhľadová nezrovnalosť – nehomogénne, stvrdnutý výrobok, tovar alebo surovina, nevyhovujúce farba
 16. Vyššia moc
  1. Zodpovednosť strán za čiastočne alebo úplné nesplnenie zmluvných povinností je vylúčené, ak sa takto stalo v dôsledku vyššej moci. Vyššou mocou sa rozumie každá nepredvídateľná alebo neodvrátiteľná udalosť, ktorá vznikla nezávisle na vôli zmluvných strán, a ktorá znemožňuje po určitú dobu alebo trvalo čiastočné alebo úplné plnenie záväzkov niektorej zmluvnej strany. Ako vyššia moc sa uznávajú udalosti, ku ktorým dôjde po uzavretí zmluvy a ktorým nemohla zmluvná strana, ktorej sa týkajú, zabrániť.
  2. Strany sú povinné splniť svoje záväzky, akonáhle účinky vyššej moci pominú, pričom dodacie lehoty a všetky ostatné lehoty sa posúvajú o dobu pôsobenia vyššej moci.
  3. Zmluvná strana, u ktorej dôjde k okolnosti vyššej moci, je povinná bezodkladne, najneskôr do 10 dní, písomne doporučeným listom upovedomiť druhú zmluvnú stranu o jej vzniku. Nedodržanie tejto lehoty má za následok zánik práva dovolávať sa tejto udalosti.
  4. Ak trvajú okolnosti vyššej moci viac ako 15 dní, zmluvné strany sa zaväzujú jednať o náhradných termínoch plnení záväzkov. Ak sa zmluvné strany nestretnú na rokovaní, alebo ak sa nedohodnú, je ktorákoľvek zo strán oprávnená od záväzku, ktorý je okolnosťami vyššej moci postihnutý, odstúpiť.

V Nitre 01.02.2022