Certifikáty

IFS

IFS logo

Sme hrdým nositeľom certifikácie IFS. Organizácia IFS (International Featured Standards) je neziskovou organizáciou, ktorá spravuje medzinárodné štandardy IFS Food, IFS Logistics, IFS Cash & amp; Carry, IFS HPC a IFS Brokers.

Hlavným cieľom IFS je vytvoriť spoločný štandard s jednotným systémom hodnotenia, ktorý bude akreditovaný a ktorý svojím hodnotením dokáže porovnať a transparentne posúdiť kvalitu v rámci celého dodávateľského reťazca.

Jednoducho povedané ide o certifikáciu v oblasti bezpečnosti potravín. Zabezpečuje, že sa v danej organizácii dodržiavajú prísne pravidlá hygieny, bezpečnosti, kontroly a ďalších parametrov.

Na tvorbe štandardov IFS sa podieľali nemecké (HDE), francúzske (FCD) a talianske (ANCC, ANCD) maloobchodné zväzy v spolupráci s výrobcami, certifikačnými orgánmi a užívateľmi štandardu. Štandard sa týka bezpečnosti výrobkov, dodržiavania legislatívnych požiadaviek a systému manažérstva kvality. Štandardy boli navrhnuté tak, aby pomáhali organizáciám zaistiť splnenie požiadaviek zákazníkov.

Ďalšie informácie nájdete tu:

https://cs.wikipedia.org/wiki/International_Food_Standard

https://www.ifs-certification.com/

Certifikát na stiahnutie

BIO

BIO logo

Naša výroba má certifikáciu BIO. Znamená to, že môžeme spracovávať BIO suroviny a výstupný produkt ďalej označovať za bioprodukt.

Bioprodukt je produkt (surovina), ktorá môže byť rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, ktorá vzišla z ekologického poľnohospodárstva.

Pri ich výrobe nesmú byť použité umelé hnojivá, ošetrovacie prostriedky a iné látky, ktoré narušujú životné prostredie alebo sa v ňom prirodzene nevyskytujú. Producent bioproduktov musí mať uzatvorenú riadnu zmluvu o kontrole biokvality s úradne uznávanou kontrolnou organizáciou, ktorá v celom procese výroby bioproduktov (prevádzky, sklady, baliarne, preprava) kontroluje dodržiavanie zákonom stanovených smerníc pre ekologické poľnohospodárstvo. Základným právnym predpisom, ktorý v Česku upravuje zásady ekologického poľnohospodárstva, je Zákon 242/2000 Zb. o ekologickom poľnohospodárstve vydaný Ministerstvom poľnohospodárstva a Nariadenie Európskej Rady č. 834/2007.

Ďalšie informácie nájdete tu:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bioprodukt

CZ Certifikát ke stažení
EN Certifikát ke stažení

EKO-KOM

BIO logo

Sme zapojený do systému odpadového hospodárstva EKO-KOM

Podliehame právnym predpisom upravujúcim odpadové hospodárstvo. Hlavným cieľom legislatívnych povinností je znížiť objem ťažkých kovov a nebezpečných látok v obaloch a minimalizovať objem a hmotnosť obalov pri súčasnom rešpektovaní požiadaviek na balený výrobok.

Obal je definovaný v troch základných kategóriách: predaj, skupina, doprava. Samozrejme, monitoruje sa množstvo obalov uvádzaných na trh. Riešia sa však aj environmentálne aspekty, ako je zloženie, možnosť spätného odberu, recyklácia a iné záležitosti.

Sme súčasťou systému EKO-KOM. Je lídrom v tejto oblasti v Českej republike. Na základe zmlúv finančne podporuje hlavne systémy odpadového hospodárstva v obciach a realizuje ďalšie programy na podporu používania obalov a optimalizáciu ich zberu. Úspešne sa rozvíja aj spolupráca so zberovými spoločnosťami a spoločnosťami na spracovanie odpadu. EKO-KOM spolupracuje s obcami tak, aby lokálny systém odpadového hospodárstva umožňoval spotrebiteľom zneškodňovať použité obaly systémom zberu, triedenia a zhodnocovania komunálneho odpadu.

Ďalšie informácie nájdete tu:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zelen%C3%BD_bod

Certifikát na stiahnutie