Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACOVÁVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÁKAZNÍKOV v zmysle ustanovenia čl. 13 nariadenia GDPR

1. OBSAH A ÚČEL DOKUMENTU

1.1. V tomto dokumente sú obsiahnuté informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov poskytnuté návštevníkom webových stránok http://www.agfoods.eu/ a internetového obchodu shop.agfoods.eu našim klientom a záujemcom o naše služby a produkty.

1.2 Účelom tohto dokumentu je oboznámiť Vás (subjekty údajov) s Vašimi právami a poskytnúť zrozumiteľné informácie o tom, ako sa bude s osobnými údajmi zaobchádzať.

1.3. Vážime si Vašu dôveru, s ktorou nám svoje osobné údaje poskytujete, a preto už teraz postupujeme pri spracovávaní osobných údajov nielen podľa zákona č. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov; ale nakladaniu s osobnými údajmi prispôsobujeme aj Nariadenie (EÚ) 2016/679, t.j. všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov, ktoré nadobudne účinnosť 25.5.2018 a je všeobecne známe pod skratkou GDPR. Kliknutím na číslo nariadenia v predchádzajúcej vete sa dostanete priamo na text tohto predpisu a nájdete tam aj presné znenie právnych ustanovení, na ktoré v tomto texte nižšie odkazujeme.

1.4. Obsah, který na Vás v tomto dokumente čaká: 1. Obsah a účel dokumentu 2. Správca osobných údajov – kto sme a ako nás môžete kontaktovat? 3. Ktoré osobné údaje spracovávame a ako ich získavame? 4. Za akým účelom osobné údaje spracovávame, akú dlhú dobu a čo nás k tomu oprávňuje? 5. Informácie o Vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov 6. Ďalšie dôležité informácie k uplatneniu Vašich práv

2. SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV KTO SME A AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

AG FOODS SK s.r.o. IČO: 34144579 so sídlom  Štúrova 60/110, 949 01 Nitra spoločnosť je zapísaná v OR SR BA I. č. 13450/B kontaktný e-mail: info.sk@agfoods.eu, kontaktný telefon: +421 903 494 883, naše webové stránky: http://www.agfoods.eu/

3. KTORÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME A AKO ICH ZÍSKAVAME?

3.1. Spracovávame údaje, ktoré nám sami poskytnete. V konkrétnych prípadoch môže ísť najmä o poskytnutie údajov vyplnením niektorého z formulárov na webových stránkach, uvedením údajov do zriadeného používateľského účtu na našom webe, poskytnutie údajov pri príprave zmlúv a súvisiacich dokumentov a v súvislosti s realizáciou zmlúv (t.j. v súvislosti s dodaním tovaru, poskytnutím služieb), pri osobnom kontakte, telefonicky, písomne, mailom alebo inými komunikačnými prostriedkami (sms správy, správy v aplikáciách typu skype, FB messenger).

3.2. Spracovávame aj údaje, ktoré sami zverejníte na internete a hlavne na sociálnych sieťach (napr. Facebook, Instagram, Linkedin) a údaje z verejných registrov (hlavne pre uvedenie, či kontrolu Vašich identifikačných údajov do zmlúv).

3.3. Pokiaľ k spracovaniu niektorých osobných údajov na konkrétne účely spracovania musíme mať Váš súhlas, potom takéto údaje k danému účelu spracovávame len s Vaším súhlasom.

3.4. Údaje nám poskytujete zásadne dobrovoľne, avšak v niektorých prípadoch by sme Vám bez poskytnutia údajov neboli schopní dodať objednaný tovar (napr. ak požadujete zasielanie tovaru na konkrétnu adresu, ktorú ste však neuviedli). Povinne nám údaje poskytujete iba v prípadoch, ktoré priamo ukladá zákon.

3.5. Osobné údaje môžu spadať do kategórie "bežných osobných údajov" alebo môže ísť o osobitné kategórie údajov, t.j. citlivé údaje, pre ktoré právne predpisy stanovujú prísnejšie podmienky spracovávania.

3.6. Bežné osobné údaje, ktoré spracovávame: Meno, priezvisko, titul, adresa, IČO, telefónne číslo, e-mail, IP adresa, cookies, informácie o objednanom tovare a službách, informácie o tom, aký tovar ste si od nás kúpili, fotografie z našich živých stretnutí / vzdelávacích akcií, ktorých ste sa zúčastnili, videozáznamy z týchto akcií.

3.7. Nespracovávame žiadne zvláštne kategórie osobných údajov.

4. ZA AKÝM ÚČELOM OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME, AKÚ DLHÚ DOBU A ČO NÁS K TOMU OPRÁVŇUJE?

4.1. Spracovanie osobných údajov za účelom uzavretia zmluvy a plnenia zmluvných povinností Aby sme s Vami mohli uzatvoriť zmluvu a dodať Vám objednaný tovar a viesť s Vami s tým súvisiacu komunikáciu, spracovávame tieto bežné osobné údaje: Meno, priezvisko, titul, adresa, IČO, telefónne číslo, e-mail. Právnym titulom (oprávnením) pre spracovávanie týchto údajov je priamo plnenie zmluvných povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzavretej medzi nami. Takouto povinnosťou môže byť napríklad dodanie objednaného tovaru. Pritom nemusí ísť vyložene o zmluvu uzavretú v klasickej tlačenej podobe, vlastnoručne podpísanú. Môže ísť napr. aj o zmluvu uzavretú ústne, telefonicky alebo vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na webových stránkach a naším potvrdením takejto objednávky. Na tento účel osobné údaje spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. Po ukončení zmluvného vzťahu, sú niektoré údaje ďalej uchovávané za účelom plnenia právnych povinností alebo na účely oprávneného záujmu, ako sa dočítate v nasledujúcich častiach tohto dokumentu.

4.2. Spracovanie osobných údajov za účelom splnenia povinností vyplývajúcich z účtovných, daňových a ďalších právnych predpisov Aby sme splnili povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov, hlavne v oblasti účtovníctva, daňového práva a archívnictva, spracovávame tieto údaje: meno, priezvisko, titul, adresa, IČO, DIČ. Doba, po ktorú sa údaje spracovávajú, je stanovená priamo príslušnými právnymi predpismi, ktoré nám povinnosť ich spracovania ukladá.

4.3. Spracovanie osobných údajov na účely oprávnených záujmov našich alebo tretej osoby Oprávnený záujem môže pokrývať celú radu situácií. Preto Vás informujeme o oprávnených záujmoch, pro ktoré osobné údaje spracovávame: • Oprávneným záujmom je ochrana a preukázanie našich práv a právnych nárokov, najmä z uzavretých zmlúv alebo spôsobenej ujmy. Pre tieto účely spracovávame osobné údaje po dobu 4 rokov od ukončenia zmluvnej spolupráce alebo nášho posledného kontaktu, ak k uzavretiu zmluvy nedošlo. Táto lehota je stanovená vzhľadom k premlčacím lehotám nárokov so zohľadnením toho, že sa o prípadnom na súde uplatnenom nároku nemusíme dozvedieť hneď v okamihu jeho uplatnenia druhou stranou. Pre tieto účely sú uchovávané údaje zo zmlúv a našej vzájomnej komunikácie. • Oprávneným záujmom je ďalej priamy marketing. Pre zasielanie obchodných oznámení budeme spracovávať tieto osobné údaje našich klientov: meno, priezvisko, adresa, e-mail. Zasielanie obchodných oznámení na váš mail môžete vždy jednoduchým spôsobom ukončiť kliknutím na odkaz uvedený v maile. Ak by sme pre zaslanie našej ponuky alebo informácií o novinkách používali klasickú tlačenú formu alebo telefónny hovor alebo niektorú z komunikačných aplikácií typu skype, messenger, aj tu budeme rešpektovať, ak nám dáte vedieť, že si neželáte ďalší kontakt.

4.4. Spracovanie osobných údajov na základe Vášho súhlasu Pokiaľ nám udelíte svoj súhlas, budeme spracovávať Vaše osobné údaje k zasielaniu ponúk našich produktov. Váš súhlas budeme k tomuto spracovaniu potrebovať v prípade, že nie ste našim klientom. Ak nám mimo to udelíte aj ďalší súhlas, budeme spracovávať Vaše osobné údaje aj na zasielanie ponúk služieb / produktov našich obchodných partnerov. Skôr, než nám udelíte Váš súhlas, budeme Vás informovať o tom, ku akým údajom a k akému konkrétnemu účelu spracovania sa bude súhlas vzťahovať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ak však niektoré Vaše osobné údaje spracovávame aj na základe iného právneho titulu, budeme pre tieto účely osobné údaje spracovávať aj po odvolaní Vášho súhlasu, pretože k takýmto konkrétnym účelom súhlas potrebný nie je.

4.5. Sprístupnenie osobných údajov iným osobám So zaistením niektorých našich zmluvných alebo zákonných povinností nám pomáhajú ďalšie osoby, ktoré sú v pozícii spracovateľov. Ide hlavne o spolupracujúcu účtovnú, advokátsku kanceláriu (e), poskytovateľa dátových úložísk a softvérových aplikácií a iné. So spracovateľmi máme uzatvorené písomné zmluvy, v ktorých je dohodnuté plnenie povinností v oblasti ochrany osobných údajov, aby Vaše údaje zostali v bezpečí. Osobné údaje budú sprístupnené aj príslušným správnym orgánom, ak nám takúto povinnosť ukladá zákon (t.j. hlavne v prípade vykonávania kontroly, pri ktorej je tento orgán oprávnený vyžadovať predloženie osobných údajov).

5. INFORMÁCIE O ĎALŠÍCH VAŠICH PRÁVACH V OBLASTI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Právo na prístup k osobným údajom Ide o právo na potvrdenie, či spracovávame Vaše osobné údaje a ak áno, potom na prístup k týmto údajom a informáciám o ich spracovávaní.

5.2. Právo na opravu osobných údajov Ide o právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia (v ktorom uvediete údaje úplné).

5.3. Právo na vymazanie osobných údajov (právo "byť zabudnutý") V prípadoch stanovených zákonom alebo GDPR máte právo požadovať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu (v GDPR sú dôvody uvedené v čl. 17, vrátane uvedenia výnimiek, kedy sa výmaz nevykoná). 5.4. Právo na obmedzenie spracovania V prípadoch stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov.

5.5. Právo na prenositeľnosť údajov Za podmienok stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získať svoje osobné údaje a odovzdať ich inému správcovi. Ak je to technicky možné, máte právo požadovať priame odovzdanie inému správcovi.

5.6. Právo namietať V prípadoch, kedy osobné údaje spracovávame na účely oprávnených záujmov, máte právo proti takémuto spracovaniu namietať a my nebudeme ďalej Vaše údaje spracovávať, ak náš oprávnený záujem nebude prevažovať nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami. Ak je oprávneným záujmom priamy marketing, potom má vznesenie námietky vždy za následok ukončenie ďalšieho spracovania na účely priameho marketingu.

5.7. Právo podať sťažnosť dozornému úradu Ak sa domnievate, že dochádza k porušovaniu Vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Bližšie informácie o úrade aj ochrane osobných údajov nájdete priamo na stránkach úradu http://www.dataprotection.gov.sk/

6. ĎALŠIE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE UPLATNENIE VAŠICH PRÁV

6.1. V prípade, že budete mať ďalšie otázky k spracovaniu Vašich osobných údajov u nás, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese info.sk@agfoods.eu. Poslaním správy na tento e-mail alebo zaslaním písomnej požiadavky na našu adresu uvedenú v úvodnej časti tohto dokumentu, môžete tiež priamo uplatniť Vaše práva, o ktorých píšeme v článku 5. Len si dovoľujeme upozorniť, že na účely overenia toho, že požiadavku skutočne uplatňujete priamo Vy, Vás následne môžeme ešte kontaktovať a totožnosť a požiadavku si primeraným spôsobom overiť. To isté platí aj pre prípadnú telefonickú a obdobnú komunikáciu.

6.2. Aktuálne znenie tohto dokumentu nájdete vždy na stránkach www.agfoods.eu. Toto znenie je účinné od 1.5.2018.